hiện em muốn mua tai nghe blutooth mw1, pro nào đang xài cho em nhận xét ( ưu, khuyết) của em nó, hoặc tai nghe nào hay hơn. em xài cho con TX. thanks all