bác lấy thử máy khác nữa so sánh xem . dự là z1 ám vàng