Có hai phương pháp tính thuế GTGT của Việt Nam. Đó là phương thức khấu trừ và phương thức trực tiếp.

Phương thức khấu trừ

Phương thức này áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh tuân thủ đầy đủ các quy định về kế toán, hóa đơn, chứng từ. Đặc biệt, chúng bao gồm:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 1 tỷ đồng trở lên, không bao gồm hộ gia đình, cá nhân kinh doanh;
Đối tượng kinh doanh tự nguyện đăng ký phương thức tín dụng, không bao gồm hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.
Khi đã chọn, phương pháp tính thuế GTGT này phải được duy trì trong 2 năm liên tục.

Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Theo phương pháp khấu trừ, số thuế GTGT phải nộp được tính như sau:

[Số thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ]Thuế GTGT đầu ra là tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng (hoặc hóa đơn đỏ tại Việt Nam).

Trong khi đó, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng hoặc tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu được ghi trên chứng từ giá trị gia tăng.

Một số lưu ý về vấn đề khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào được sử dụng để sản xuất, kinh doanh sản phẩm chịu thuế GTGT Việt Nam (hàng chịu thuế) được khấu trừ toàn bộ.
Trường hợp áp dụng số thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào để sản xuất, kinh doanh cả sản phẩm chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ khấu trừ tỷ lệ hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho sản phẩm chịu thuế. Các chủ thể kinh doanh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tính tỷ trọng này.

Được khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá và dịch vụ được bán cho mục đích viện trợ nhân đạo hoặc dùng để thăm dò dầu khí.

Để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, chủ thể kinh doanh phải:

Có hóa đơn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu;
Có chứng từ thanh toán hàng hóa, dịch vụ mua vào không dùng tiền mặt có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên;
Có hợp đồng với bên nước ngoài, hóa đơn, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt và tờ khai hải quan đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.
Một số lưu ý về hóa đơn tại Việt Nam:

Hóa đơn giá trị gia tăng thường được gọi là hóa đơn đỏ ở Việt Nam.

Theo quy định tại Thông tư 68/2019 / TT-BTC, tất cả các doanh nghiệp khi bán hàng hóa, dịch vụ cho người mua đều phải lập hóa đơn điện tử (có hoặc không có xác minh thuế). Như đã nói, các doanh nghiệp cần phải đăng ký hóa đơn điện tử với Tổng cục Thuế và việc lập hóa đơn điện tử sẽ trở thành bắt buộc từ đầu tháng 11/2020.

Phương pháp trực tiếp

Phương pháp trực tiếp áp dụng cho các thực thể sau:

Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu năm dưới 1 tỷ đồng hoặc không tự nguyện đăng ký phương thức tín dụng;

Hộ kinh doanh, cá nhân;

Tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh trong phạm vi quốc gia này chưa thực hiện đầy đủ các quy định về kế toán, hóa đơn, chứng từ (trừ trường hợp thăm dò, khai thác dầu khí);

Doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý;

Các tổ chức kinh tế khác.

Phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp

Theo phương pháp trực tiếp, số thuế GTGT phải nộp được tính như sau:

[Số tiền VAT phải trả = Doanh thu x Tỷ lệ quy định (%)]

Tỷ lệ quy định (%) thay đổi tùy theo các lĩnh vực khác nhau. Cụ thể:

CÁC NGÀNH TỶ LỆ
Phân phối và cung cấp hàng hóa 1%
Dịch vụ và xây dựng không cung cấp vật liệu 5%
Sản xuất, vận chuyển, dịch vụ có hàng hóa kèm theo, xây dựng có cung cấp vật tư 3%
Khác 2%
Xin lưu ý rằng công thức trên không áp dụng cho kinh doanh hoặc sản xuất vàng, bạc và đá quý. Đối với những loại sản phẩm này, [số tiền phải trả = Chênh lệch giá thầu x Thuế suất VAT quy định cho những sản phẩm này] .