xin theme có phím home là chữ Phúc Fa,2 bên hình gì cũng dk
máy:
sony z c6603
android 4.4.4
chưa root