không root máy là không làm được đâu bác, vì cái này căn thiệp hệ thống mà